آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر

۲ تیر ۱۳۹۵

آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر

تب گرمای تابستان سبب شده است تا کودکان در میدان نقش جهان اصفهان مشغول آب بازی شوند. تصاویر زیر از آب بازی کودکان در اولین روز تابستان در میدان نقش جهان اصفهان به ثبت رسیده است.

آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی اصفهان
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
خبرگزااری صدا و سیما
اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org