آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر

۲ تیر ۱۳۹۵

resizer nl4b53240737ccc85 1 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر

تب گرمای تابستان سبب شده است تا کودکان در میدان نقش جهان اصفهان مشغول آب بازی شوند. تصاویر زیر از آب بازی کودکان در اولین روز تابستان در میدان نقش جهان اصفهان به ثبت رسیده است.

resized 1707550 187 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
آب بازی اصفهان
resized 1707530 432 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707531 776 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707532 701 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707533 428 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707534 943 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707535 548 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707536 837 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707537 897 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707538 632 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707539 762 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707540 362 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707541 267 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707542 357 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707543 732 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707544 100 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707545 144 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707546 166 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707547 817 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707548 279 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707549 359 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707550 187 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
resized 1707551 392 آب بازی در میدان نقش جهان اصفهان + تصاویر
خبرگزااری صدا و سیما
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org