باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر

۱ شهریور ۱۳۹۳

b55ekgyy8v8wszgswxr باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر

ورود خودروهای ممنوعه به خیابان های تهران ، یکی از جنجالی ترین مسائل روز ایران است که ریشه ی آن برمیگرده به گمرک و… به هر حال ، این خودروهای لوکس ، چگونه و با چه قیمتی وارد خیابان های ایران می شوند بر همه پوشیده است!

691019 999 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر

 خودروهای ممنوعه در خیابان های تهران
691030 147 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
 خودروهای ممنوعه در خیابان های تهران
691031 925 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
 خودروهای ممنوعه در خیابان های تهران
691032 582 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
691033 751 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
ماشین های ممنوعه در ایران
691034 356 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
ماشین های ممنوعه در ایران
691035 961 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
ماشین های ممنوعه در ایران
691036 577 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
خودروهای لوکس در خیابان های ایران
691037 436 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
خودروهای لوکس در خیابان های ایران
691029 409 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
خودروهای لوکس در خیابان های ایران
691028 498 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
691020 534 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
691021 785 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
691022 586 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
691023 638 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
691024 118 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
691025 642 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
691026 587 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
691027 656 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
691038 743 باور می کنید این ماشین ها در خیابان های تهران هستند؟ + تصاویر
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org