تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران

۲۷ آذر ۱۳۹۴

resizer nlb0cc1c1905dd3bc تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران
تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران

تعدادی از ماموران پلیس زن نیز با اخذ آموزش‌های اسکی، در قالب پلیس در پیست اسکی مستقرند تا با مصادیق ناهنجاری‌ها نظیر کشف حجاب، بدپوششی، مزاحمت نوامیس، آلودگی صوتی و … برخورد کنند.

کشف حجاب دختران

128151629 تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران

535259 804 تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران

گشت پلیس

139310291606365584551514 تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران

86264687317767816032 تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران

06879881831000217855 تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران

49649875996448449059 تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران

09444366007407616804 تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران

52329614262151089584 تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران

71994902768457868530 تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران

23619872613683300869 تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران

40834499177277674679 تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران

89582454678476924525 تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران

13931029161010694551564 تصاویری از گشت پلیس در پیست های اسکی تهران

گشت پلیس

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org