تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!

۱۷ شهریور ۱۳۹۵

آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر

ایجاد آلودگی و رها کردن زباله در ساحل خزر

– تصاویر ایجاد آلودگی و رها کردن زباله و ضایعات غیر قابل بازگشت در طبیعت را که توسط گردشگران در ساحل دریای خزر شهرستان نور استان مازندران ایجاد شده نشان می‌دهند.

تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!

تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!

تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!
آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر
تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!

تصاویری دردناک و تاسف بار ؛ اینجا ساحل خزر است!

آلودگی زیست‌محیطی ساحل دریای خزر

ایرنا

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org