جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (۱۸+)

۲۶ اسفند ۱۳۹۲

bj09isei085kbs87hpk جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (۱۸+)

این تصاویر مربوط میشه به حوادث پس از چهارشنبه سوری پارسال که خیلی ها رو یک روز مانده به عید ، به بدبختی کشاند…

IMG22300592 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

چهارشنبه سوری

IMG22300627 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
IMG22300651 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

حوادث
IMG22300674 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

یک روز مانده به عید
IMG22300696 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

حوادث
IMG22300718 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)IMG22300741 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

چهارشنبه سوری پارسال
IMG22300763 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

یک روز مانده به عید
IMG22300787 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

۴ شنبه سوری
IMG22300813 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

حوادث
IMG22300836 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

۴ شنبه سوری پارسال
IMG22300860 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

چهارشنبه سوری و حوادث آن
IMG22300883 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
IMG22300907 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
IMG22300932 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

یک روز مانده به عید
IMG22300953 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
IMG22301000 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
IMG22301024 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

حوادث
IMG22301047 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
IMG22301072 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

چهارشنبه سوری پارسال
IMG22301095 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
IMG22301159 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

چهارشنبه سوری حوادث
IMG22301212 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
IMG22301262 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

یک روز مانده به عید چهارشنبه سوری سال ۱۳۹۲
IMG22301314 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

IMG22301372 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
IMG23452596 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
IMG23503849 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

حوادث چهارشنبه آخر سال
IMG23503874 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
IMG23503898 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

IMG23503922 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
IMG23503947 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

آخرین چهارشنبه سال
IMG23503969 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
IMG23503996 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

حوادث چهارشنبه آخر سال
IMG23504018 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

 • IMG23504043 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
  IMG23504068 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
  حوادث
  IMG23504114 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
  IMG23504138 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
  IMG23504161 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
  IMG23504186 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
  IMG23504210 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG23504258 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG23504364 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG23504523 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00054155 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00054240 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00054320 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00054417 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00054468 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00054520 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00054571 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00091581 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00091687 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00091739 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00110918 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00111075 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00110781 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00111054 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00110759 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00110896 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00111007 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)
 • IMG00110804 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

  IMG10163096 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

  یک روز مانده به عید

  IMG10163161 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

  IMG10163184 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

  IMG10163211 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

  IMG10163234 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

  IMG10163258 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

  IMG10163301 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

  IMG10163406 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

  IMG10163457 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

  IMG10163565 جهت یادآوری: عکسهای دلخراش از چهارشنبه سوری پارسال (18+)

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org