حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

resizer nl9b0e869adadf940 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران
حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در شهر آفتاب در حال برگزاری است.

تاریخچه ی نمایشگاه :

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نمایشگاه کتابی است که در میانهٔ اردیبهشت هر سال برگزار می‌شود. این نمایشگاه، یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی در ایران است.

نخستین دوره ی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال ۱۳۶۶ در نمایشگاه بین‌المللی تهران (در انتهای بزرگراه چمران) برپا شد و تا سال ۱۳۸۵ برگزاری آن در همین مکان ادامه یافت. امّا از سال ۱۳۸۶ نمایشگاه کتاب در مصلای امام خمینی (ره) تهران (در محله عباس‌آباد) برگزار گردید و در سال ۱۳۹۵ (بیست و نهمین دوره) محل برگزاری به مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب در جنوب شهر تهران تغییر یافت.

254945 867 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

نمایشگاه کتاب تهران

254946 198 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254947 255 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254948 718 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254949 754 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254950 501 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254951 626 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254952 692 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254953 898 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254954 125 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254955 505 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254956 391 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254957 136 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254958 347 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254959 664 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254960 860 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254961 611 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254962 462 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254963 707 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254964 593 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254967 419 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254968 153 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

254969 517 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

 

254970 486 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

 

254971 153 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

 

254972 265 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

 

254973 417 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

 

254974 213 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609927 761 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609929 363 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609931 232 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609932 870 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609933 729 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609934 105 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609935 499 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609936 268 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609937 176 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609938 932 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609939 281 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609940 788 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609941 373 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609942 903 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609943 826 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609944 153 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609945 541 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609947 889 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609948 700 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609949 659 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609950 828 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609951 945 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609952 731 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609953 343 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609954 631 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609955 216 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609956 729 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609957 533 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609958 577 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609959 284 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609960 419 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609961 840 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609962 486 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609963 551 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609964 710 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609965 215 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

resized 1609966 557 حاشیه های تصویری از روزهای شلوغ نمایشگاه کتاب تهران

نمایشگاه کتاب

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org