خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

۱ فروردین ۱۳۹۴

t1asa08sdo4yr9h4smr خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر
خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

اگر میلیونر باشید و نگران مکانی برای فرار در زمان های اضطراری احتمالا یک اتاق مخفی و ایمن در زیر زمین به فکرتان خواهد رسید. اما این میلیونر ها یک خانه با امکانات کامل را برای چنین مواقعی در زیر زمین و زیر خانه خود ساخته اند.

488331 475 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر488332 545 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488333 568 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488334 585 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

خانه شگفت انگیز

488335 804 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488336 852 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

خانه ی شگفت انگیز

488337 711 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488338 147 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488339 864 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488340 215 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

خانه ای شگفت انگیز

488341 561 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488342 843 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488343 464 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488344 493 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488345 223 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

خانه ای عجیب در اعماق زمین

488346 671 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488347 705 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488348 932 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488349 723 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488350 839 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

خانه شگفت انگیز

488351 369 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488352 684 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488353 386 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488354 105 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488355 170 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488356 320 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488357 788 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488358 488 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

488359 874 خانه ای شگفت انگیز و باورنکردنی با تمام امکانات در اعماق زمین + تصاویر

خانه ای شگفت انگیز

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org