عکس های دلخراش از خودکشی دختر شیرازی بعد از انتشار فیلم خصوصی اش

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

48545988844996379191 عکس های دلخراش از خودکشی دختر شیرازی بعد از انتشار فیلم خصوصی اش

عکس های دلخراش از خودکشی دختر شیرازی بعد از انتشار فیلم خصوصی اش

ﺍﯾﻠﻨﺎ: ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ (۱۷ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴) ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺻﺪﺭﺍ ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺳﻮﺯﯼ ﮐﺮﺩ.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﯾﻠﻨﺎ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﺍﺯ، ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ، ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﺻﺒﺢ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺷﯿﺮﺍﺯ (ﺻﺪﺭﺍ) ﺩﺭ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺳﻮﺯﯼ ﮐﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ، ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﺩﺳﻮﺯﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻋﯿﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺻﺪﺭﺍ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺳﻮﺯﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﭼﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﺭﺩﺳﺘﺮﺱ ﺁﺗﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺁﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ‌ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.

ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ‌ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻨﯿﺪﻩ‌ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻡ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ‌‌ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺮﺩ. ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺳﻮﺯﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

30854825162192189308 عکس های دلخراش از خودکشی دختر شیرازی بعد از انتشار فیلم خصوصی اش

پیرو همین خبر، یکی دو روزی هست که در شبکه های اجتماعی تصاویری دست به دست میشوند که حکایت از علت اقدام این دختر شیرازی به خودسوزی دارند.

در توضیحات این تصاویر آمده است: این دختر به منزل شخصی پسری میرود و بعدا متوجه میشود از رابطه خصوصیشان عکس و فیلم به صورت مخفی تهیه شده. به همین دلیل اقدام به خودکشی میکند.

ارتباط این تصاویر با یکدیگر و همچنین ارتباط آنها با خبر فوق هنوز به طور رسمی نه تکذیب شده است و نه تایید. اما دانشجویان دانشگاه صدرا و همچنین هم کلاسی های این دختر میگویند تصاویر واقعی و مربوط به همین واقعه میباشد.

41172378001843612986 عکس های دلخراش از خودکشی دختر شیرازی بعد از انتشار فیلم خصوصی اشعکس خصوصی دختر جوان

07474939392369459607 عکس های دلخراش از خودکشی دختر شیرازی بعد از انتشار فیلم خصوصی اش

عکس خصوصی دختر جوان

69561459804918605209 عکس های دلخراش از خودکشی دختر شیرازی بعد از انتشار فیلم خصوصی اش

تصاویر تلخ از جسد دختر شیرازی

dokhtareshirazi photokade 2 عکس های دلخراش از خودکشی دختر شیرازی بعد از انتشار فیلم خصوصی اش

تصاویر تلخ از جسد دختر شیرازی

dokhtareshirazi photokade 3 عکس های دلخراش از خودکشی دختر شیرازی بعد از انتشار فیلم خصوصی اش

خودسوزی دختر شیرازی

92175393237731328094 عکس های دلخراش از خودکشی دختر شیرازی بعد از انتشار فیلم خصوصی اش

خودکشی دختر شیرازی

اشتراک گذاری :
۵۵ دیدگاه برای این نوشته
 1. رحمان توکلی گفت:

  همه از مرگ میترسند ومن از اشتباه
  هروقت نیروی احساست بر نیروی عقلت غلبه کند مطمعن باش که منحرف میشوی
  پس سعی کن نیروی عقلت بر نیروی احساست غلبه کند
  الم یعلم بان الله یری

 2. فرشاد گفت:

  دختران سرزمین من
  نمیدانم چرا ارزشمندترین داراییتان را خیلی ارزان حراج می کنید
  بپاخیزید و این حراج را بهم زنید

 3. داریوش گفت:

  من واقعا متاسفم ازاین ماجرای خودسوزی وخودکشی یه دختره ساده دل، ولی ازشمادخترانه عزیزوخواهرانه گرامی خواهش میکنم تمنا دارم هیچوقت فریبه همچین افراده شیطان صفت وملعون که خودرا باظاهری پربسته و دل خسته میگوید بیا تامن وتو جانانه باشیم،یکی شمع ویکی پروانه باشیم، ولی بعدازمدتی همونی که نقش عاشق بود آخرش خنجرکشیدوبرسرت جلادشد…
  آنکه هوس سوختنه ما میکرد کاش ازدور می‌آمدوتماشامیکرد…

 4. شهلا گفت:

  سلام
  این ماجرا واقعا تاسف باره
  اعتماد به جنس مقابل …
  انسانهایی وجود دارند که از حیوان کمترند
  خدا روحش را در ارامش نگه دارد

 5. نگار گفت:

  دختره مگه کرم داشته خو !! من عکسشو دیدم داش نیشخند میزد دختره ی ….

  مثلن دقیقن چرا رفته خونه پسره !؟ چ غلطی کنه ؟؟؟؟؟! چی فک کرده راجب پسره ؟؟؟؟! ینی پسره م انقدد خره ک ازش عکس و فیلم نگیره ؟!

  عذر میخوام ولی غلط کرد خودکشی کرد ! تویی ک پامیشی میری خونه یه پسر مجرد و تنها حقته هر بلایی خواست سرت بیاره !!

  خریت از خودش بوده ! …. اِ اِ اِ … دختره خر !!

  • مارال گفت:

   واقعا براتون و طرز فکرت متاسفم. در قرن ۲۱ که دنیا در حال تسخیر کرات دیگست یه جوون کمبودای زندگیشو با بازی کردن با احساسات یه دختر معصوم جبران میکنه. و یکی مثله شما به همین سادگی دهان به قضاوت یک انسان باز می کنه.ای کاش یه جای قضاوت بیجا یکم از حقوق همدیگه دفاع میکردیم.
   من اون دخترو خواهر خودم میدونم.خواهرم روحت شاد.

   • منصور آذرنژاد گفت:

    بسم الله الرحمن الرحیم
    و لا تقربوا الزنا…
    زنا زناست قرن ۲۱ و ۲۲ نداره.
    ما زمانی خونه خراب شدیم که اسم زنا رو گذاشتیم ،رابطه عاشقانه و رابطه خصوصی و سکس و عشق و حال و … و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه . یادمون رفت که از اول خلقت تا الان تمام انبیا و دانشمندا و عقلا و … نهی اش کردن. خدا توی قرآن نهی کرده .
    حالا هی بگین یه اشتباه کوچیک بوده. خیانتی بزرگتر و نابخشودنی تر به همسر آینده ، چه از جانب مرد و صد بدتر ازون از جانب زن.
    البته اون حرومزاده ی بی غیرت رو بعد از تازیانه (البته اگه در شرایط مجرد باشه) ، به جرم نشر اطلاعات خصوصی دیگران به اشد مجازات محکوم کرد.
    متاسفانه دخترا خودشونو سپردن به این جریان و خودشونو خیلی راحت در اختیار پسر مورد علاقه شون قرار میدن… شما رو به خدا یه خورده فکر کنین. واقعاً فکر می کنین بعد از ارائه با ارزشمندترین و مخفی ترین عضو جنس زن برای مرد، از چشم مرد نمی افتین؟؟؟
    التماس می کنم اول فکر کنین بعد جواب بدین شما رو به حضرت عباس توجیه نکنین!!!

    • Parya گفت:

     سلام یعنی اگه طرف مقابل حتی با دیدن عکس بدن از دختره.دختره از چشمش میفته؟.حتی اگه نامزد باشن؟

     • ارین گفت:

      عاشق واقعی خطاهای عشقش نادیده میگیرد البته خطاهای قبل از عاشق شدنشان
      این دختر و هزاران دختر دیگر سرزمین من باید اگاه شوند

   • کاظم گفت:

    متاسفانه دردنیایی زندگی میکنیم که دیگر جایی برای احساسات .
    و حتی گریه کردن نمانده است.
    همه چیز روبه فراموشی است

  • فاطمه گفت:

   امام صادق سلام الله علیه : مَن عَیَّرَ مُؤمِناً بِذَنبٍ لَم یَمُت حَتّى یَرکَبَهُ
   کسى که مؤمنى را براى گناهى سرزنش کند، نمیرد تا خودش آن گناه را مرتکب شود میزان الحکمه: ح ۱۴۸۵۴

   • مجید گفت:

    سلام فاطمه خانوم من قربون امام صادق برم اخه کدوم مومن عاقل همچین کاری رو انجام میده فکر میکنین از دین همه چی رو میدونین ولی بخدا بعضی چیزارو اگه درمورد ایمان و مومنیت بگم میخدین میگین نسل جدیده

 6. baran گفت:

  ماحق قضاوت درباره کسیو نداریم فقط امیدوارم خانوادش دیگه تو عذاب نباشن

  • یاسی گفت:

   حق با باران جونه ولی نگار هم درست میگه …دختره اگه باکره بوده و رفته خونه خالی پس اصلا براش مهم نبوده چی بشه ….مقصر اصلی خودشه …بازم روحش شاد

 7. مبینا گفت:

  نگار خانوم فکر کنم تاحالا عاشق نشدی یا اگه عاشق شدی خیلی بی منطقی این دختر جوون بوده و گول خورده تویی که دم از این حرفا میزنی مطمعا باش یه روز این بلا سرت میاد. ولی انشالله سر هیچ کس نیاد.
  مادر مورد کسی نمیتونیم قضاوت کنیم

 8. زینب گفت:

  ما حق قضاوت در مورد هیچ کس رو نداریم چون در نهایت هرکسی خودش سزای کارش رو میبینه و با قضاوت ما اتفاق افتاده برنمیگرده و عوض نمیشه.دوستای گلم هممون عاشق شدیم اما همیشه باید قبل از انجام کاری فک کنیم اونم همچین کاری که نمیشه کوچیک شمرد. خواهش میکنم به فکر خودتون نیستین به فکر آبروی خانواده باشین.ما نمیتونیم بگیم فلانی این کارو بکن یا نکن اول باید مراقب کارای خودمون باشیم.از خدا میخوام دیگه هیچ وقت شاهد همچین اتفاقاتی نباشیم.خدا به داد خانوادش برسه.

 9. Alireza گفت:

  تجاوز و ناعدالتی به زنان و دختران در همه ملتها وجودداره

 10. paria گفت:

  واقن متاسفم خب اگ بخاطرعشقی ک ب پسره داشته رفته خب بخاطرسادگیش بوده ولی بازم همچی سره خودش خراب شدواقن متاسفم

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org