نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

۱۸ مهر ۱۳۹۴

46069430165839169560 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون
نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

نگاهی به پادشاهان و رهبران ایران ؛ از ابتدا تا کنون…

zohoor e madha نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

پادشاهی ماد : 

۱- دیااکو
۲- فرورتیش
۳- هووخشتر
۴- اژی دهاک


53520408084873360588 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

پادشاهی هخامنشیان :

۱- کوروش بزرگ هخامنشی
۲- کمبوجیـه
۳- گئومات
۴- داریوش
۵- خشایارشا
۶- ارتخشـیر اول
۷- خشایارشا دوم
۸- سغدیانس
۹- داریوش دوم
۱۰- اردشیر دوم
۱۱- اردشیر سوم
۱۲- آراسک
۱۳- داریوش سوم
حمله اسکندر مقدونی و حکومت وی بر ایران


450px Seleuco I Nicatore نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

سلوکیان :

۱- سلوکوس اول
۲- آنتیوخوس اول
۳- آنتیوخوس دوم


100872115346 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

پادشاهی اشکانیان :

۱- ارشک بزرگ
۲- تیرداد
۳- اردوان اول
۴- فریاپات
۵- فرهاد اول
۶- مهرداد اول
۷- فرهاد دوم
۸- اردوان دوم
۹- مهرداد دوم
۱۰- سندروک
۱۱- فرهاد سوم
۱۲- مهرداد سوم
۱۳- ارد اول
۱۴- فرهاد چهارم
۱۵- فرهاد پنجم
۱۶- ارد دوم
۱۷- واتان اول
۱۸- اردوان سوم
۱۹- بلاش اول
۲۰- اردوان چهارم
۲۱- خسرو
۲۲- بلاش دوم
۲۳- بلاش سوم-چهارم
۲۴- بلاش پنجم
۲۵- اردوان پنجم


01245660596284540961 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

ساسانیان :

۱- اردشیر بابـکان
۲- شاپور اول
۳- هرمز اول
۴- بهرام اول
۵- بهرام دوم
۶- بهرام سوم
۷- نرسی
۸- هرمز دوم
۹- آذرنرسی
۱۰- شاپور دوم
۱۱- اردشیر دوم
۱۲- شاپور سوم
۱۳- بهرام چهارم
۱۴- یزدگرد اول
۱۵- هرمز سوم
۱۶- فیروز اول
۱۷- بلاش
۱۸- قباد اول (بار اول)
۱۹- جاماسب
۲۰- قباد اول (بار دوم)
۲۱- خسرو انوشیـروان
۲۲- هرمز چهارم
۲۳- خسرو پرویز
۲۴- قباد دوم
۲۵- اردشیر سوم
۲۶- خسرو سوم
۲۷- جوانشیر
۲۸- بانو پوراندخت
۲۹- گشتاسب بنده
۳۰- بانو آزرمیدخت
۳۱- هرمز پنجم
۳۲- خسرو چهارم
۳۳- فیروز دوم
۳۴- خسروپنجم فرخزاد
۳۵- یزدگـرد سوم


41653 867 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

پادشاهی طاهریان :

۱- طاهر ذوالیمینین
۲- طلحه بن طاهر
۳- عبدالله بن طاهر
۴- طاهر بن عبدالله


32691185808275620829 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

پادشاهی صفاریان : 

۱- یعقـوب لیث صفاری
۲- عمرو لیث صفاری


p semnani amir esmaeile samani نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

پادشاهی سامانیان : 

۱- امیراسماعیل سامانی
۲- ابونصـر احمد سامانی
۳- ابوالحسن نصر سامانی


98945322 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

پادشاهی زیاریان :

۱- مردآویچ زیاری
۲- وشـمگیر زیاری
۳- بهسـتون زیاری
۴- کاووس زیاری


270 1854 23 1 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

سلسله غزنویان :

۱- سلطان محمود غزنوی
۲- سلطان محمد غزنوی
۳- سلطان مسعود غزنوی


100956963981 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

پادشاهی سلجوقیان :

۱- رکن الدین طغرل
۲- عضدالدین الب ارسـلان
۳- معزالدین ملکشـاه
۴- ابوالمظفر برکیـارق


ef0ufigb9x648elntjgn نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

پادشاهی خوارزمشاهیان :

۱- قطب الدین محمد خوارزمشاه
۲- علاءالدین ابوالمظفر خوارزمشاه
۳- تاج الدین ابوالفتح ایل ارسلان خوارزمشاه
۴- جلال الدین محمود خوارزمشاه
۵- علاءالدین تکش خوارزمشاه
۶- سلطان جلال الدین محمد خوارزمشاه
۷- سلطان جلال الدین منکبرنی


79091553419534158745 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

ایلخانان مغول : 

۱- هلاکو
۲- آباقاخان
۳- سلطان احمد تگودار
۴- ارغـون خان
۵- گیخاتـون
۶- بایدوخان
۷- غازان خان
۸- اولجایـتو خدابنده
۹- ابوسعید بهادرخان
۱۰- ارپاگاوون
۱۱- موسی خان
۱۲- محمدخان
۱۳- ساتی بیک
۱۴- جهان تیمور
۱۵- سلیمان خان
۱۶- طغاتیمور خان
۱۷- انوشیروان عادل


images6 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

سربداران :

۱- خواجه یحیی کرابی
۲- شاه خواجه ظهیر کرابی
۳- پهلوان حیدر قصاب
۴- میرزا لطف الله
۵- شاه پهلوان حسن دامغانی
۶- شاه خواجه نجم الدین علی مؤید


428 opF49waL نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

تیموریان :

۱- تیـمور بزرگ گورکانی
۲- شاهرخ میرزا
۳- میرزا الغ بیک
۴- شاه میرزا عبداللطیف
۵- میرزا عبدالله
۶- میرزا بابر
۷- ابوسعیـد


Uzun Hesen نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

پادشاهی آق قویونلو : 

۱- شاه حسن بیک
۲- شاه سلطان خلیل
۳- یعقوب بیک
۴- بایسنقـر
۵- شاه رسـتم
۶- شاه احمد
۷- الوند بیک


ed3d3aa65ad60e49a5a7acf14a74b6c6 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

سلسله صفویه :

۱- شاه اسماعیل صفـوی
۲- شاه تهماسب اول
۳- شاه اسماعیل دوم
۴- سلطان محمد خدابنده
۵- شاه عباس اول
۶- شاه صفـی
۷- شاه عباس دوم
۸- شاه سلیمان صفوی
۹- شاه سلطان حسین صفوی
۱۰- شاه تهماسب دوم
۱۱- شاه عباس سوم


nader نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

پادشاهی افشار :

۱- نادرشاه افشار
۲- عادلشـاه افشار
۳- ابراهیم شاه افشار
۴- شاهرخ شاه افشار


12538 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

سلسله زندیه :

۱- کریـم خان زند
۲- ابوالفتح خان زند
۳- علیمرادخان زند (بار اول)
۴- محمدعلیخان زند
۵- صادقخان زند
۶- علیمرادخان زند (بار دوم)
۷- شاه جعفرخان زند
۸- صید مرادخان زند
۹- شاه لطفعلی خان زند


IMG12091290 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

پادشاهی قاجار :

۱- آغا محمدخان قاجار
۲- فتحعلی شاه قاجار
۳- محمدشاه قاجار
۴- ناصرالدین شاه قاجار
۵- مظفرالدین شاه قاجار
۶- محمدعلی شاه قاجار
۷- احمدشاه قاجار


70037121928632722538 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون49669105686736662495 نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

پادشاهی پهلوی :

۱- رضاخان پهلوی
۲- محمدرضا پهلوی


Stock Imam Rahbar نگاهی به تصاویر پادشاهان و رهبران ایران از ابتدا تاکنون

جمهوری اسلامی :

۱- روح الله خمینی
۲- سید علی خامنه ای

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org