دستگیری خواننده پاپ به اتهام آزار جنسی

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری جوانی خبر داد که با سوءاستفاده از عنوان هنری خوانندگی و دادن وعده ازدواج اقدام به فریب و آزار و اذیت دختران جوان کرده است.

گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت ۴ با خبرنگاران

۲ مرداد ۱۳۹۴

78531454181084652816 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت ۴ با خبرنگاران

در مکانی دنج، نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت با خبرنگاران برگزار شد.

1437595403272 HEMMAT KHAHI 24 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران

سریال پایتخت
1437595403381 HEMMAT KHAHI 25 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595403475 HEMMAT KHAHI 26 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595403584 HEMMAT KHAHI 27 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595312168 HEMMAT KHAHI 15 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595403709 HEMMAT KHAHI 28 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595403818 HEMMAT KHAHI 29 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595403911 HEMMAT KHAHI 30 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595404192 HEMMAT KHAHI گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595312698 HEMMAT KHAHI 19 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595312838 HEMMAT KHAHI 20 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
سریال پایتخت
1437595313306 HEMMAT KHAHI 21 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595309781 HEMMAT KHAHI 2 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595309984 HEMMAT KHAHI 3 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595312043 HEMMAT KHAHI 14 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595310093 HEMMAT KHAHI 4 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595310202 HEMMAT KHAHI 5 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595310296 HEMMAT KHAHI 6 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595310420 HEMMAT KHAHI 7 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595310530 HEMMAT KHAHI 8 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595312402 HEMMAT KHAHI 17 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595311341 HEMMAT KHAHI 11 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
سریال پایتخت
1437595311887 HEMMAT KHAHI 13 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
1437595312511 HEMMAT KHAHI 18 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
سریال پایتخت
3399351 801 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
3399354 265 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
139404312353021265739154 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
139404312353035625739154 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
139404312353039525739154 گزارش تصویری از نشست صمیمی عوامل سریال پایتخت 4 با خبرنگاران
سریال پایتخت
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org