گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

۲۳ آبان ۱۳۹۳

425be43ba92c گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن
گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

روز جمعه (۲۳ آبان ۱۳۹۳) بیمارستان بهمن ، روزی را به خود دید که تا به امروز ندیده بود…

مرتضی پاشایی درگذشت. جمعیت بسیاری از هواداران مرتضی پاشایی، مقابل بیمارستان برای دیدن آخرین تصویر مرتضی ، تجمع کرده بودند. هنرمندان زیادی هم آنجا بودند. بی هیچ توضیح دیگه ای، گزارش تصویری از این روز تلخ را مشاهده کنید.

701312 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

701310 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

سرطان مرتضی پاشایی

701313 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

IMG 4893 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

محمد علیزاده

IMG 4964 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

D3B0045 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

D3B0069 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

هنرمندان مقابل بیمارستان بهمن

D3B0089 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

اندوه سید مرتضی حسینی

D3B0146 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

D3B0157 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

D3B0179 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

D3B0185 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

D3B0192 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

D3B0197 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

تمجع هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

13930823161629180 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

13930823161630724 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

13930823161632237 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

13930823161640896 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

13930823161642487 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

13930823161644156 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

13930823161645685 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

اعتراض شهرام شکوهی به عکسبرداری خبرنگاران

13930823161647557 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

13930823161649491 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

اشک های محمد علیزاده

13930823161651285 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

13930823161653173 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

1393082316165592 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

13930823161656714 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

13930823161658446 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

13930823161700162 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

13930823161702143 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

13930823161703687 PhotoL گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

701340 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

مرتضی پاشایی

701343 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

فوت مرتضی پاشایی

701342 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

تمجع هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

701339 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

مرتضی پاشایی

701338 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

گریه های هواداران مرتضی پاشایی

701341 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

اندوه طرافداران مرتضی پاشایی

701334 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

سید جواد هاشمی مقابل بیمارستان بهمن

701337 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

701345 گزارش تصویری: غم و اندوه هواداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان بهمن

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org